Menu
Obec Hrabičov
ObecHrabičov

Štatút obce

Štatút obce 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 442.79 kB

Obecné zastupiteľstvo v Hrabičove na základe § 11 ods. 4 zákona č. 369 / 90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre katastrálne územie obce Hrabičov tento

Štatút obce Hrabičov
 

PRVÁ HLAVA

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Štatút obce Hrabičov upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.
2. Štatút obce Hrabičov je základným normatívne – právnym a organizačným predpisom obce.

Článok 2
Postavenie obce

1. Obec Hrabičov /ďalej len obec/ je samostatným samosprávnym územným celkom Slovenskej republiky, združujúci občanov majúcich na jeho území trvalý pobyt.
Územie obce tvorí: katastrálne územie Hrabičov.
Zmeny územia obce Hrabičov možno vykonať len v súlade s osobitnými predpismi.
2. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.
3. Obec má právo na svoje obecné symboly.
4. Ukladať obci povinnosť alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

Článok  3
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

1. Obyvateľom obce je občan, ktorý je v ňom prihlásený na trvalý pobyt.
2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené v § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 369/ 90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov / ďalej len zákon /.
3. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Na samospráve sa má právo podieľať aj ten, kto má na území obce nehnuteľný majetok, alebo v obci trvalo pacuje a platí obecnú daň alebo obecný poplatok, alebo kto sa v obci zdržuje a je v ňom prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce / miestne referendum /.
5. Obec je povinná poskytovať obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

Článok 4
Samospráva obce

1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jeho majetkom, ak osobitný zákon orgánov obce takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.
2. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

 • orgánov obce,
 • hlasovaním obyvateľov obce,
 • verejným zhromaždením obyvateľov obce.

3. Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s podnikateľskými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež obec spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.
4. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia / ďalej len nariadenia /.
Nariadenia obce nesmú byť v rozpore s ústavou ani so zákonom. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže dať nariadenia len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, takéto nariadenia nesmú odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu.
Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydaní, ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje na to príslušný zákon, tento štatút obce a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hrabičove.

DRUHÁ HLAVA

MAJETOK OBCE

Článok 5
Podstata majetku a jeho použitie

1. Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce. Obec môže zveriť svoj majetok na výkon správy organizáciám, ktoré prípadne založí alebo zriadi v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
2. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce a je možné ho použiť najmä:

 • pre verejné účely,
 • na podnikateľskú činnosť,
 • na výkon samosprávy.

Darovanie nehnuteľného majetku je neprípustné.
3. Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá, je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať.
4. Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre právnické osoby založené alebo zriadené obcou alebo pre inú formu podnikateľskej činnosti.
5. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojenie potrieb obce a činnosti orgánov obce.

Článok 6
Hospodárenie s majetkom obce

1. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických a právnických osôb, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jeho občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
2. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.
Sú povinné najmä:

 • udržiavať a užívať majetok,
 • chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
 • používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
 • viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou.

3. Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, prípadne zriadiť nadáciu.
4. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať a kontrolovať príspevkové a rozpočtové  organizácie a zakladať obchodné spoločnosti, ako aj iné právnické osoby s majetkovou účasťou.
5. Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácii a vymedzenie ich práv a povinností v prípade potreby upraví obecné zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.
6. Za používanie majetku obce možno vyberať všetky dávky v súlade s platnou právnou úpravou.
7. Podrobnosti o hospodárení s majetkom obce budú upravené v zásadách hospodárenia s majetkom obce, ktoré schvaľuje  obecné zastupiteľstvo.
8. Zásady upravia a bližšie vymedzenia najmä:

 • majetok obce Hrabičov
 • nadobúdanie a prevody vlastníctva obce,
 • postup prenechávania majetku do užívania fyzickým  a právnickým   osobám,
 • správu majetku obce,
 • hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce,
 • nakladanie s cennými papiermi,
 • kontrolou dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom obce.

TRETIA HLAVA
FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE

Článok 7
Financovanie obce

1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj ďalších zdrojov.
2. Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, mestami, so samosprávnymi krajmi, prípadne s inými právnickými osobami.
3. Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Článok 8
Rozpočet obce

1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, zostavený na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež aj zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet.
2. Pred schválením sa rozpočet obce zverejní najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli v obci tak, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. To isté sa týka záverečného účtu obce.
3. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.
Príjmová časť rozpočtu obce tvoria najmä: príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku obce, príspevkových a rozpočtových organizácií, iných subjektov s majetkovou účasťou obce, dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach.
Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria výdavky:
na vodné hospodárstvo, výstavbu a opravy miestnych komunikácií, nakladanie s odpadmi, verejné osvetlenie, rozvoj obci, investorskú a inžiniersku činnosť, požiarnu ochranu, školstvo, telovýchovu a šport, kultúru, samosprávu obce, sociálne zabezpečenie, na služby miestneho hospodárstva, ochranu životného prostredia.
4. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky /príspevku, poplatku, naturálnom plnení/, o vyhlásení dobrovoľnej zbierky, alebo o prijatí úveru alebo pôžičky. O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.
5. Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
6. Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie obecný úrad. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi /zákonč.303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách SR v znení neskorších doplnkov/ ako i stanoveným zákonom o štátnom rozpočte pre ten ktorý rok.
7. Obec môže využiť ekonomické nástroje /dane, poplatky, pokuty a pod. / ako regulatívu na podporu ochrany životného prostredia.
8. Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov, obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
9. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor.

Článok 9
Rozpočtové provizórium obce

1. Ak nebude rozpočet obce na príslušný kalendárny rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od prvého januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom, rozpočtovým  provizóriom.

2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa
zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení obecným zastupiteľstvom.

ŠTVRTÁ  HLAVA
ORGÁNY OBCE HRABIČOV

Článok 10
Základné ustanovenia

1. Orgánmi obce sú:

 • obecné zastupiteľstvo,
 • starosta obce.

2. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány a útvary, ktorými sú:

 • obecný úrad,
 • dobrovoľný hasičský zbor.

Osobitné postavenie má obecný kontrolór, ktorého postavenie a činnosť upravuje článok 15 tohto štatútu obce.
3. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné                 výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

Článok 11
Obecné zastupiteľstvo

1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľný zbor obce Hrabičov, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce.
2. Obecné zastupiteľstvo v Hrabičove má 7 poslancov.
3. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Článok 12
Úlohy obecného zastupiteľstva

1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Hrabičov v zmysle § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je mu vyhradené najmä:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom   štátu a iných právnických a fyzických osôb, dočasne ponechaných do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s nim,
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,
 • schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov /§ 15 zák. č. 544/1990 Zb. v znení neskorších predpisov,
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenie občanov,
 • uznášať sa na nariadeniach obce,
 • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra obce,
 • schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ako aj ďalšie predpisy,
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich /riaditeľov/, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti, ako aj iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,
 • schvaľovať združovanie prostriedkov a činnosti a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu.

2. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce.
3. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania nariadení obce, uznesení stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hrabičove.

Článok 13
Starosta obce

1. Starosta obce je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa končí zložením sľubu novozvoleného starostu.
2. Starosta obce je štatutárnym orgánom zástupcom obce v majetkovo – právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.
3. Starosta:

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva,
 • vykonáva obecnú správu,
 • zastupuje obec navonok vo vzťahu k štátnym orgánom právnickým    a fyzickým osobám,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom obce alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
 • uschováva obecnú pečať a obecnú vlajku a používa obecné insígnie,
 • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného    zastupiteľstva.

4. Starosta obce môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné.
5. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

Článok 14
Zástupca starostu

1. Starosta obce má jedného zástupcu, ktorý je na návrh starostu volený na celé funkčné obdobie obecným zastupiteľstvom, a to z poslancov obecného zastupiteľstva.
2. Zástupca starostu zastupuje starostu obce počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.
3. Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva,
 • nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu obce /§ 13 ods. 4  zákona/,
 • vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obecného úradu.

Článok 15
Hlavná kontrolórka obce

1. Hlavná kontrolórka je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.
2. Hlavnú kontrolórku volí do funkcie na obdobie šesť rokov obecné zastupiteľstvo.
Po uplynutí tohto obdobia sa jej pracovne – právny vzťah k obci končí.
3. Hlavná kontrolórka najmä:

 • vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce,
 • vykonáva kontrolu rozpočtových a príspevkových organizácií obce,
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce,
 • predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti.

4. Hlavná kontrolórka sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

Článok 16
Obecný úrad

1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
2. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

 • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
 • pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva,
 • pripravuje rozhodnutia starostu vydané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,
 • vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva, rozhodnutia   starostu,
 • koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou,
 • organizačné – technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na obec.

3. Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.
4. Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačnú štruktúru, upravuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Hrabičove.

Článok 17
Dobrovoľný hasičský zbor

1. Za účelom plnenia úloh na úseku ochrany požiarmi obec spolupracuje s Dobrovoľným hasičským zborom, a to najmä pri:

 • zabezpečovaní odbornej prípravy strojníkov a členov obecného hasičského zboru a členov kontrolných skupín obce.
 • zriaďovaní a zabezpečovaní činnosti obecného hasičského zboru a pri údržbe ich materiálno technického vybavenia,
 • vypracúvaní požiarneho poriadku obce a dokumentácie o činnosti obecného hasičského zboru,
 • rozvíjaní fyzickej zdatnosti členov obecného hasičského zboru prostredníctvom taktických cvičení a previerok fyzickej zdatnosti a odbornej pripravenosti, výbere odbornej spôsobilosti osoby do funkcie veliteľa obecného hasičského zboru a preventivára požiarnej ochrany obce,
 • zabezpečovaní výchovy detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarmi,
 • vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo /§ 25 ods. 1 písm. a/a h/ zák. č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov/, v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

2. Na plnenie úloh Dobrovoľného hasičského zboru obec poskytuje príspevok /dotáciu/ vo výške stanovenej v rozpočte obce.

Článok 18
Preventivár  požiarnej ochrany

1. Na organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych kontrol zriaďuje obecné zastupiteľstvo funkciu preventivára požiarnej kontroly. Preventivára požiarnej kontroly po pre jednaní s obecným hasičským zborom a na návrh starostu menuje obecné zastupiteľstvo na dobu neurčitú. Preventivár požiarnej kontroly musí spĺňať podmienky stanovené zák. č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhl. Č. 169/2002 Z. z.
2. Preventivár požiarnej kontroly plní najmä tieto úlohy:

 • spracúva a vyhodnocuje plán požiarnych kontrol,
 • navrhuje zloženie kontrolných skupín,
 • organizačne zabezpečuje činnosť kontrolných skupín,
 • vyhodnocuje výsledky preventívnych požiarnych kontrol.

Článok 19
Hlasovanie obyvateľov obce

1. Hlasovanie obyvateľov obce Hrabičov o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.
2. Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov v zmysle § 11a ods. 1 zákona.
3. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.
4. Hlasovanie obyvateľstva sa v ostatnom riadi § 11a ods. 2 až 5 zákona.

Článok 20
Verejné zhromaždenie obyvateľov obce

Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce.

PIATA HLAVA

Článok 21
Poslanci obecného zastupiteľstva

1. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách.
2. Poslanci obecného zastupiteľstva sa pri výkone svojej činnosti riadia záujmami obce. Svoju činnosť vykonávajú v súlade s ústavou, s ústavnými s ďalšími platnými právnymi predpismi.

Článok 22
Práva a povinnosti poslancov

1. Práva a povinnosti poslanca obecného zastupiteľstva sú zakotvené v § 25 zákona.
Poslanci obecného zastupiteľstva sú povinní najmä:

 • zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva,
 • zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých boli zvolení,
 • dodržiavať štatút obce a rokovací poriadok,
 • obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

2. Poslanci sú oprávnení najmä:

 • predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom návrhy,
 • interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa výkonu jeho práce,
 • požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
 •  zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavení sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
 • požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie,
 • žiadať vysvetlenie od zamestnancov obce.

3. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

Článok 23
Náhrady poslancov

1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.
2. Za výkon funkcie poslanca však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.
3. Poslanec nesmie byť pre výkon funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.
4. Starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí odmena /plat/.

Článok 24
Zánik mandátu

Mandát poslanca zaniká:

 • odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
 • uplynutím funkčného obdobia,
 • vzdaním sa mandátu,
 • právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin, alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatie slobody nebol podmienečne odložený,
 • pozbavením spôsobilosti na právne úkony,
 • zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,
 • ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva,
 • ak počas jedného roka nie spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
 • ak vykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca podľa § 11 ods. 2 zákona o obecnom zriadení,
 • smrťou.

ŠIESTA HLAVA

Článok 25
Vzťahy so štátom, právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami

1. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, územne   špecializovanými úradmi štátnej správy, samosprávnym krajom právnickými a fyzickými osobami a ďalšími štátnymi orgánmi /súdy, prokuratúra, polícia a pod./.
2. Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami.

SIEDMA HLAVA
SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A ODMENY, KRONIKA OBCE

Článok 26
Úvodné ustanovenie

1. Obecné symboly:

 • erb obce Hrabičov
 • vlajka obce Hrabičov
 • pečať obce  Hrabičov.

2. Obec je povinná používať symboly pri výkone samosprávy.

Článok 27
Erb obce Hrabičov

1. Erb obce Hrabičov tvorí: v zelenom štíte zlato odeté rameno , držiace zlatú trojlistú sadeničku hrabu s koreňmi.
2. Právo používať a použiť erb obce je viazané na súhlas starostu obce. Súhlas starostu obce sa vydáva najviac na dobu jedného roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem poslancov, obecného úradu, dobrovoľného hasičského zboru.
3. Žiadosť musí obsahovať:

 • úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
 • obdobie, na ktoré sa žiada vydanie povolenia,
 • potvrdenie o zaplatení poplatku.

4. Erb sa používa:

 • na pečiatke obce,
 • v zasadacích a rokovacích miestnostiach orgánov obce,
 • v úradnej miestnosti starostu obce
 •  na budovách, v ktorých má sídlo starosta, obecný úrad, obecný hasičský zbor,
 • na označenie územia obce.

5. Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.

Článok 28
Vlajka obce Hrabičov

1. Vlajka obce Hrabičov pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej (2/8) , bielej (1/8) , zelenej (2/8) , žltej (1/8) a zelenej (2/8).Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi , t.j. dvoma zostrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu .
Vlajkou obce Hrabičov sa označuje budova, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadacia miestnosť obecného zastupiteľstva a úradná miestnosť starostu obce.
3. Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitosti vnútornej výzdoby miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

Článok 29
Pečať obce Hrabičov

1. Pečať obce Hrabičov je okrúhla , uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC Hrabičov . Pečať má priemer 35 mm .
2. Pečať obce Hrabičov uschováva starosta obce.
3. Pečať obce Hrabičov sa používa pri slávnostných príležitostiach /udelenie čestného občianstva obce, na pečatenie listín a dokumentov a pod./.

Článok 30
Čestné občianstvo, ceny a odmeny

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:
1. Čestné občianstvo obce  Hrabičov
2. Cena starostu obce Hrabičov
3. Odmeny.

Článok 31
Čestné občianstvo obce Hrabičov

1. Osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj obce a životných podmienok jeho obyvateľov alebo o rozvoj a zveľaďovanie obce, šírenie dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Hrabičov.
2. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu obce.
3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta obce. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne, a to aj v jazyku pocteného občana.
4. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykonáva spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa zapisuje do kroniky obce Hrabičov.
5. Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

Článok 32
Cena starostu obce

1. Cenu starostu obce udeľuje starosta obce občanom za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.
2. Cenu starostu obce Hrabičov tvorí vecný dar v hodnote, ktorú schváli obecné zastupiteľstvo.
3. Evidencia sa vedie v kronike obce Hrabičov, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

Článok 33
Odmeny

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu obce môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny, a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy obce a za významný podiel na rozvoji obce.

Článok 34
Kronika obce Hrabičov

1. Kronika obce Hrabičov sa vedie v úradnom jazyku.
2. Zápisy do kroniky obce sa vykonávajú priebežne. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o občanoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia obecného spoločenstva.
3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverená obecná kronikárka, ktorú menuje a odvoláva starosta obce.
4. Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

ÔSMA HLAVA
POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

Článok 35
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú, okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou, alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.
3. Obec zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možnosti ochranu majetku a vypracúva plán záchranných prác.
4. Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárii prostredníctvom dobrovoľného hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

Článok 36

1. Starosta obce môže udeliť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do troch mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do dvoch rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

DEVIATA HLAVA

Článok 37
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Štatút obce Hrabičov je základnou normou obce Hrabičov. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto organizačným poriadkom.
2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
3. Otázky neupravené v tomto štatúte sa riadia platnými právnymi predpismi.
4. Štatút obce Hrabičov bol schválený dňa:27.03.2011uznesením Obecného zastupiteľstva v Hrabičove č.15/2011 Štatút obce Hrabičov nadobúda účinnosť dňom–11.04.2011.
6. Nadobudnutím účinnosti tohto štatútu sa ruší Organizačný poriadok obce Hrabičov zo dňa 01. 05. 2005.

Hrabičov: 27. 03. 2011

Ján Adámik
starosta obce

Samospráva

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 20. 5. 2024
mierny dážď 23 °C 12 °C
utorok 21. 5. slabý dážď 23/13 °C
streda 22. 5. slabý dážď 17/13 °C
štvrtok 23. 5. slabý dážď 22/12 °C

Sviatok

Meniny má Bernard, Bernardín, Hviezdoslav, Bernadeta, Bernarda, Bernardína, Hviezdoslava